Pizza Chefie - rozvoz zdarma

Pizza Chefie - rozvoz zdarma

Obchodní podmínky internetového obchodu PIZZA CHEFIE

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu pizzachefie.cz je Jan Eisenreich, IČ: 87677831, se sídlem Barákova 148/28, 326 00 Plzeň, zapsaný v živnostenském rejstříku, email: info@pizzachefie.cz (dále jen prodávající). Adresa pro uplatnění reklamací je Barákova 148/28, 326 00 Plzeň a email info@pizzachefie.cz

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu pizzachefie.cz (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.4. Jednotlivá ustanovení smluv uzavřených mezi provozovatelem a druhými stranami mají přednost před těmito OP. Uzavřením smlouvy odkazující na OP je všechny smluvní strany považují za nedílnou součást uzavírané smlouvy.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

1.7. Fotografie nabízených výrobků internetového obchodu pizzachefie.cz jsou pouze ilustrační. Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Veškeré gramáže a velikosti u výrobků uvádějí hodnotu v syrovém stavu. Nápoje a přílohy se rozvážejí pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky není možné prodávat osobám mladším osmnácti let.

1.8. Logo Pizza Chefie ® je registrovanou ochrannou známkou a je ve výhradním vlastnictví Jana Eisenreicha, Barákova 148/28, 326 00 Plzeň, IČ:87677831. a je chráněno vlastnickým a autorským právem.

2. Předmět smlouvy

2.1. Smlouvy jsou uzavírány buď na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu v provozovně prodávajícího, telefonicky, emailem, v elektronické podobě na www.pizzachefie.cza zaslaných emailem.

2.2. Závazná objednávka kupujícího musí obsahovat:

Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.

2.3. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou nebo jiným vhodným prostředkem.

2.5. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká zejména situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající v těchto případech kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě, zpravidla s možností nahradit zboží obdobným, popř. jej nedodat vůbec.

2.6. Kupující je oprávněn závaznou objednávku stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze pokud již nedošlo k vychystání objednaného zboží a jeho naložení na expediční vozy prodávajícího, nebo předání objednaného zboží dopravci či jeho přípravě k expedici, pokud si kupující zajistil vlastní dopravu. V opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s poskytováním plnění.

2.7. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu pizzachefie.cz.

2.8. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu pizzachefie.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).

2.9. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11. Pokud se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, nemůže spotřebitel (kupující) od kupní smlouvy odstoupit.

2.12. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

2.13. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem.

2.14. Jednotlivé provozovny prodávajícího mají různé otevírací doby, které mohou být změněny. Telefonické i online objednávky jsou přijímány během celé provozní doby, která je zveřejněna v záhlaví webové stránky.

3. Registrace kupujícího

3.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.pizzachefie.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.pizzachefie.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu pizzachefie.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.

3.3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

3.4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu pizzachefie.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

3.5. Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto Obchodní podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění závazku prodávajícího je místo, kde prodávající předá zboží kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

4.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu pizzachefie.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

5.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné ze zboží na místo určené kupujícím nachází-li se místo plnění mimo oblast, kde není doprava zdarma. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek níže uvedených.

5.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby.

5.4. Kupující hradí platbu v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner, Moje stravenka), kartou online (Visa, Mastercard) nebo platební kartou čí stravenkovou kartou (Sodexo, Ticket Restaurant, Cheque Dejeuner, Moje stravenka) na webu www.pizzachefie.cz. Prodávající si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Kupující je povinen si neprodleně přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Kurýři u sebe z bezpečnostních důvodů nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. V případě platby bankovkou 1000,- Kč a vyšší je kupujícímu doporučeno uvádět tuto skutečnost do poznámky, případně o tom provozovnu informovat telefonicky. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK).

5.5. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny a případného dopravného, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

5.6. Účtenka vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad.

5.7. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu pizzachefie.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů. Akce se nedají navzájem kombinovat!

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky (nápoje a přílohy nelze objednat samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí. O minimální výši objednávky je kupující předem informován v záhlaví košíku internetového obchodu pizzachefie.cz, při nesplnění této podmínky nebude objednávka systémem akceptována.

6. Dodací lhůta a doprava

6.1. Prodávající dodává zboží kupujícímu na určité datum a místo. Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nenese prodávající odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím. Cena dopravného se může lišit v závislosti na vzdálenosti či časové náročnosti dojezdu od provozovny na adresu doručení. O ceně dopravného a době doručení je kupující předem informován pracovníkem příjmu objednávek. Kupující má možnost osobního vyzvednutí objednávky na provozovně zdarma.

6.2. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost v rozsahu nutném pro úspěšné doručení zboží. Zejména tedy přítomnost osoby oprávněné k odběru zboží na dodací adrese v časovém intervalu, který si vybral pro doručení, poskytnutí součinnosti na telefonu v případě potřeby. Chybná adresa, chybné nebo nedostupné telefonní číslo jsou důvodem pro nedoručení zboží. O nemožnosti doručení bude kupující informován emailem nebo sms.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit bez předchozího upozornění dodání zboží a přesunout ho na nejbližší možný termín nebo dodání odmítnou zcela a to zejména v důsledku předem neočekávaných událostí jako dopravní uzávěry a omezení na trase k místu doručení nebo přímo v místě doručení, kalamita, nesjízdnost komunikací, porucha na vozidle. Zcela odmítnout doručení je oprávněn prodávající v případě dopravní nedostupnosti doručovací adresy, tedy např. místo bez příjezdové komunikace, místo v zákazu vjezdu pro motorová vozidla, místo s dopravním omezením pro motorová vozidla- např. časové omezení vjezdu na pěších zónách.

6.4. O zrušení dodávky bude kupujícího informovat telefonicky, mailem nebo sms bez zbytečného odkladu a nabídne řešení, existuje-li.

6.5. V případě, že objednané zboží nebude mít prodávající k dispozici, vyrozumí o této skutečnosti kupujícího a sdělí jiný předpokládaný termín dodání. Pokud kupující nevznese bez zbytečného odkladu námitky proti sdělenému předpokládanému termínu dodání, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.

7. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím

7.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání, ale až po úplném zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8.2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně kontaktovat telefonicky provozovnu, která objednávku doručila. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu.

9.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

9.3 Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi, jinak práva zaniknou.

9.4. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

10.1. V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

10.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

10.3. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.

11.2. Jestliže prodávající v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva prodávajícího toto plnění vymáhat.

11.3 Prodávající neodpovídá za porušení Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

11.4. Prodávající je oprávněn provést změny nebo úpravy těchto OP. Na tuto změnu upozorní druhou stranu v rámci webové prezentace www.pizzachefie.czvždy v časovém předstihu spolu s oznámením data nabytí účinnosti změněných nebo upravených OP.

11.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

11.6. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené těmito OP se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního sporu mezi kupujícím a prodávajícím je místně příslušným soudem soud podle sídla prodávajícího.

11.7. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 7.9.2021.